Leveringsvoorwaarden

Algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

 • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

 • Dieet: voeding op medische indicatie.

 • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 1. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is:
  dieetadvisering of voedingsadvisering.

 2. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt starten nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen, maar ook (sinds augustus 2011 de diëtist direct toegankelijk is) zonder tussenkomst van een arts.

 3. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.

 4. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

 5. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een bepaald aantal maximum behandeluren per jaar die elk jaar opnieuw worden vastgesteld door de zorgverzekeraar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de maximum behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de patiënteen deel of de gehele rekening vergoedt.

 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiëntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

 8. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt inrekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

 9. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

 11. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerdebbedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatiedienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

 2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datumvermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder datbdaartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

 3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over tegaan, dan wel derden daarmee te belasten.

 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedragmet een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de:

  Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
  Postbus 1161
  3800 BD Amersfoort

 7. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar.Vraag ernaar bij uw diëtist.